mt_ignore

mt_ignore

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 

 

Klauzula informacyjna dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie jest Dyrektor Szkoły, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki, kontakt mailowy pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą poczty elektronicznej  (adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. )
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
  a)      wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe oraz innych ustaw i aktów wykonawczych  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  b)      promocji osiągnięć i pozytywnego wizerunku Administratora na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  c)      zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i pracowników i w celu ochrony mienia  zgodnie z art.108 a Prawo oświatowe (monitoring wizyjny).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora, a także uprawnione podmioty takie jak  MEN, Kuratorium, Urząd Gminy,  Centrum Obsługi Edukacji, SIO, towarzystwo ubezpieczeniowe, podmiot sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Przedszkola.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:
  a)      pkt 3 a) będą przechowywane przez okres w jakim będą one niezbędne do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w tym przez okres uczęszczania do Przedszkola, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  b)      pkt 3 b) będą przechowywane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie w tym celu,
  c)      pkt 3 c) będą przechowywane przez okres 3 miesięcy chyba że zapis monitoringu obejmuje  zdarzenie, w związku z którym może zostać wszczęte postępowanie – wówczas dane będą przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 10. Podanie  danych osobowych, o których mowa w pkt 3 a i c   jest niezbędne i jest wymogiem ustawowym służącym realizacji wskazanych celów.
 11. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 3 b) jest dobrowolne i nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani warunkiem zawarcia umowy.
 12. Przetwarzanie Twoich danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise