Rozmowa z matk? Drukuj

2012-09-28

b_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Rodzice12_mk_171a.jpgROZMOWA Z MATK? zawiera 21 zakazów, które wbrew pozorom, s? dziecku ( i rodzicom) bardzo potrzebne. Ma?o tego! To dziecko, gdy doro?nie, albo podzi?kuje rodzicom za wprowadzenie ich w ?ycie, albo uczyni im zarzut, ?e nie zastosowano tych?e zasad w ich wychowaniu i pod??aniu ku doros?o?ci.

 • NIE psuj mnie. Dobrze wiem, ?e nie powinienem mie? tego wszystkiego, czego si? domagam. To tylko próba si? z mojej strony.
 • NIE bój si? stanowczo?ci. W?a?nie tego potrzebuj? - poczucia bezpiecze?stwa.
 • NIE bagatelizuj moich z?ych nawyków. Tylko ty mo?esz mi pomóc zwalczy? z?o, póki jest to jeszcze w ogóle mo?liwe.
 • NIE rób ze mnie wi?kszego dziecka ni? jestem. To sprawia, ?e przyjmuj? postaw? g?upio doros??.
 • NIE zwracaj mi uwagi przy innych ludziach, je?li nie jest to absolutnie konieczne. O wiele bardziej przejmuj? si? tym, co mówisz, je?li rozmawiamy w cztery oczy.
 • NIE chro? mnie przed konsekwencjami. Czasami dobrze jest nauczy? si? rzeczy bolesnych i nieprzyjemnych.
 • Nie wmawiaj mi, ?e b??dy, które pope?niam, przekre?laj? mnie jako cz?owieka. To zagra?a mojemu poczuciu warto?ci.
 • NIE przejmuj si? za bardzo, gdy mówi?, ?e ci? nienawidz?. To nie Ty jeste? moim wrogiem, lecz Twoja mia?d??ca przewaga nade mn?.
 • NIE zwracaj uwagi na moje drobne dolegliwo?ci. Czasami wykorzystuj? je,by przyci?gn?? Twoj? uwag?.
 • NIE zrz?d?. W przeciwnym razie musz? si? przed tob? broni? i staj? si? g?uchy.
 • Nie dawaj mi obietnic bez pokrycia. Czuj? si? przera?liwie st?amszony, kiedy nic z tego wszystkiego nie wychodzi.
 • NIE zapominaj, ?e jeszcze trudno jest mi wyrazi? swoje my?li. To dlatego nie zawsze si? nie rozumiemy.
 • NIE sprawdzaj z uporem maniaka mojej uczciwo?ci. Zbyt ?atwo strach zmusza mnie do k?amstwa.
 • NIE b?d? niekonsekwentna. To mnie og?upia i trac? ca?? moj? wiar? w ciebie.
 • NIE odtr?caj mnie, gdy dr?cz? ci? pytaniami. Mo?e si? wkrótce okaza?, ?e zamiast prosi? ci? o wyja?nienia, poszukam ich gdzie indziej.
 • NIE wmawiaj mi, ?e moje l?ki s? g?upie. One po prostu s?.
 • NIE rób z siebie nieskazitelnego idea?u. Prawda na twój temat by?aby w przysz?o?ci nie do zniesienia.
 • NIE wyobra?aj sobie, ?e przepraszaj?c mnie, stracisz autorytet. Za uczciw? gr? umiem podzi?kowa? mi?o?ci?, o jakiej nawet ci si? nie ?ni?o.
 • NIE zapominaj, ?e uwielbiam wszelkiego rodzaju eksperymenty. To po prostu mój sposób na ?ycie, wi?c przymknij na to oczy.
 • NIE b?d? ?lepa i przyznaj, ?e ja te? rosn?. Wiem, jak trudno dotrzyma? mi kroku w tym galopie, ale zrób, co mo?esz, ?eby nam si? to uda?o.
 • NIE bój si? mi?o?ci. Nigdy.