Projekt edukacyjny 2012
Regulamin rekrutacji PDF Drukuj Email

Regulamin rekrutacji

do projektu

Indywidualizacja nauczania i wychowania
w szko?ach, dla ktrych organem prowadz?cym jest Gmina S?omniki

nr: WND-POKL.09.01.02-12-087/11

realizowanego w ramach

Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX Rozwj wykszta?cenia i kompetencji w regionach, Dzia?anie 9.1 Wyrwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jako?ci us?ug edukacyjnych ?wiadczonych w systemie o?wiaty, Poddzia?anie 9.1.2 Wyrwnywanie szans edukacyjnych uczniw z grup o utrudnionym dost?pie do edukacji oraz zmniejszanie r?nic w jako?ci us?ug edukacyjnych wsp?finansowanego przez Uni? Europejsk? ze ?rodkw Europejskiego Funduszu Spo?ecznego realizowanego przez Gmin? S?omniki

Termin realizacji: 01.01.2012 r. - 30.06.2013 r.

Więcej…
 
Projejt edukacyjny 2012 PDF Drukuj Email

Projekt wsp?finansowany ze ?rodkw Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.


Indywidualizacja nauczania i wychowania w szko?ach,

dla ktrych organem prowadz?cym jest Gmina S?omniki

Więcej…
 


Joomla themes, business website hosting.