Boisko sportowe PDF Drukuj Email

2012-10-16

b_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_096.jpgNa temat boisk sportowych w Prandocinie mwiono przez 30 lat. Odbywa?y si? zebrania, dyskutowano na ten temat, ale bez rezultatu. Dawni dzia?acze s? ju? dziadkami, a boisko sportowe nadal w przys?owiowych powijakach.- taki zapis znajduje si? w Kronice szko?y sprzed 30 lat.

Dnia 16 grudnia 1988 roku z inicjatywy Stanis?awa Ptaka odby?o si? zebranie wiejskie dotycz?ce budowy boisk sportowych w Prandocinie. Na zebraniu by?o 63 osoby i po burzliwej dyskusji przeg?osowano propozycj? Stanis?awa Ptaka dotycz?c? lokalizacji boiska.

Przez rok czasu przeciwnicy utrudniali prowadzone w tym kierunku dzia?ania, mimo i? podj?to w tym kierunku stosown? uchwa??, ktra mwi o zakupie (zamianie) dzia?ki nr 213 o powierzchni 79 arw 81 m2 od Mieczys?awa Duma?y w celu przeznaczenia pod zagospodarowanie boisk sportowych w Prandocinie.

Dnia 21 wrze?nia 1989 roku zawarto umow? pomi?dzy Spo?ecznym Komitetem Pomocy Szkole w Prandocinie, a Mieczys?awem Guga??. W niej ustala si?, co nast?puje: Mieczys?aw Guga?a przekazuje dzia?k? nr 213 o powierzchni 79, 81 arw akonto wsi, a w zamian otrzymuje dzia?k? 159 o powierzchni 1ha 14, 78 arw i kwot? 2 miliony 100 tysi?cy z?otych. Kwota ta jest rwnowa?na 84 q pszenicy. Przy umowie obecny by? Stanis?aw Ptak i 6 innych osb z Komitetu Rozbudowy Szko?y.

12 kwietnia 1990 roku Mieczys?aw Duma?a zamieszka?y w Prandocinie 56 przekaza? aktem notarialnym dzia?k? pod boisko sportowe.

Dnia 12 kwietnia 1990 roku odby?o si? zebranie w sprawie zakupu kolejnej dzia?ki o powierzchni 31,48 arw od Anieli Rojek, w celu zagospodarowania jej pod boisko sportowe w Prandocinie. Aby zakupi? t? dzia?k?, Komitet Pomocy Szkole zmuszony by? trzykrotnie je?dzi? do Ziembic (30 km za Wroc?awiem), gdzie aktualnie mieszka?a pani Rojek. Dzia?k? t? zakupiono za kwot? 2 miliony 600 tysi?cy z?otych w roku 1990. Stanis?aw i Aniela Rojkowie przekazali odp?atnie dzia?k? na rzecz boiska i sporz?dzono akt notarialny.

Dnia 4 wrze?nia 1992 roku Spo?eczny Komitet Rozbudowy Szko?y wraz z Samorz?dem Wiejskim zamienia dzia?k? o powierzchni 27,71 arw le??c? w Prandocinie, a nale??c? do Piotra Piotrowskiego na dzia?k? o powierzchni 33 ary le??c? przy trasie E7. Swoj? dzia?k? Piotr Piotrowski przekazuje aktem notarialnym pod boisko. Zamiana by?a konieczna, by poszerzy? teren pod kompleks boisk sportowych. W rezultacie tych czynno?ci, ktre finansowa? Komitet Pomocy Szkole, boisko ma wymiary 270 m d?ugo?ci i 54 m szeroko?ci.

Niwelacja terenu trwa?a 2 lata (wywieziono ponad 3000 m3 ziemi), a r?nica poziomu widoczna jest do dzi?. Wszystko to robili rodzice i cz?onkowie Komitetu Pomocy Szkole w czynie spo?ecznym. By zapewni? w?a?ciwy przep?yw wd opadowych, na zniwelowanym terenie zbudowano przepust wodny o ?rednicy dren 120 cm na d?ugo?ci 60 metrw. Wszystkie prace wykonywali rodzice w czynie spo?ecznym. Warto?? materia?u i prac to kwota 2 miliony z?otych

W czynie spo?ecznym wykonano rwnie? bramki do pi?ki r?cznej i siatkowej, jak rwnie? ogrodzenie od strony drogi (2001 r.) i dzia?ki pana Kazimierza Kramarza. Kilkakrotnie sadzono na granicy dzia?ki i jej brzegach drzewka, z ktrych przetrwa?o jedynie kilka, gdy? wandale niszczyli je wypalaj?c wiosn? traw? na brzegach.

Sporz?dzono i zatwierdzono plan wielofunkcyjnego boiska sportowego, ktry przewidywa? na tym terenie boisko do pi?ki no?nej, r?cznej, siatkowej i koszykwki. Wyznacza? tak?e miejsce na bie?ni? (od strony zachodniej) i korty tenisowe (od po?udniowej).

Pod koniec robt ziemnych w 1995 r. zakupiono i zamontowano bramki i zawarto umow? z LZS w sprawie dalszych prac przy budowie boiska i udost?pnienie Juvenii boiska do pi?ki no?nej, by mog?a tam rozgrywa? mecze turniejowe i towarzyskie. Ze strony LZS umow? podpisa? szef Juvenii pan Marek ?urek. W umowie by? zapis: wszelkie prace na terenie boiska nale?y uzgadnia? z dyrektorem szko?y. Cz?onkowie LZS zasiali traw? i od tego czasu na tym w?a?nie miejscu odbywa si? wiele uroczysto?ci i imprez, nie tylko sportowych.

29 czerwca 1997 roku odby?a si? uroczysto?? po?wi?cenia boiska sportowego. W tym dniu ze strony miejscowych w?adz LZS pad?o po raz pierwszy stwierdzenie boisko Juvenii, chocia? by?o budowane dla 250 300 uczniw naszej szko?y i mia?o by? dodatkow? wielk? sal? gimnastyczn?, ktrej wtedy jeszcze nie mieli?my. Taki obrt przybra?a wsp?praca do ktrej dyrekcja Szko?y i Komitet Rozbudowy Szko?y zaprosili Ludowy Zesp? Sportowy Juvenia w Prandocinie. Wtedy uczniowie mogli gra? na tzw. ma?ym boisku do pi?ki no?nej, gdy? du?e mia?o by? wy??cznie do dyspozycji Juvenii.

Dla Szko?y i Komitetu Rozbudowy Szko?y bezsporny by? cel budowy tego obiektu dla ca?ej spo?eczno?ci Prandocin. Nikt nie zamierza? zamyka? bramy na klucz i jedynie udost?pnia? komukolwiek mo?liwo?? wej?cia na teren boiska. W pierwotnych zamiarach kompleks boisk mia? nawet przyj?? nazw? ogln? (np. Stadion Sportowy w Prandocinie) nie wykluczaj?c? ani nie wymieniaj?c? nikogo z potencjalnych u?ytkownikw. W tym miejscu wszyscy mieszka?cy: dzieci i m?odzie? szkolna, a tak?e juniorzy, sportowcy LZS, starsi i bardzo powa?ni mieszka?cy mieli si? czu? u siebie.

Dzi? boisko sportowe dzier?awi "Juvenia" z pomini?ciem dyrektora szko?y. Dlaczego tak si? sta?o. Sprawiedliwo?? domaga si?, by kompleks boisk sportowych wrci? do tych, dla ktrych by? zbudowany do Szko?y i jej uczniw, a wsp?dzier?awa Szko?y (wieczysta) i Juvenii, czy innego klubu sportowego Prandocina (ta mo?e by? czasowa) to z?ote rozwi?zanie.

Przekazanie prawdy, przypomnienie osb oraz od?wie?enie zdarze? i dat jest celem tego artyku?u.

Zdj?cia archiwalne pochodz? z Kroniki Szko?y

Maria Kmita

b_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_095.jpgb_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_094.jpgb_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_093.jpgb_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_092.jpgb_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Unas13_mk139_091.jpg

  Joomla themes, business website hosting.