Regulamin dowozu dzieci PDF Drukuj Email

2010-09-01

REGULAMIN DOWOZU DZIECI

b_150_100_16777215_0___images_stories_prandocin_Dokumenty_kopiuj__z_dokumenty_szkoy.jpg

 

Regulamin dowozu dzieci

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  • Uczniu, należy przez to także rozumieć ucznia oddziału przedszkolnego,
  • Dyrektorze, należy przez to rozumieć dyrektora Zespołu Szkól
  • ZEAS Słomniki, należy przez to rozumieć Zespół Ekonomiczno – Administracyjny Szkół w Słomnikach.
  • Transporcie własnym, należy przez to rozumieć autobusy, które są w zarządzie ZEAS Słomniki.
  • Transporcie zewnętrznym, należy przez to rozumieć autobusy, które są wyłonione w drodze przetargu.
 2. Organizatorem dowożenia uczniów do szkół na terenie gminy Słomniki jest gmina Słomniki, poprzez ZEAS Słomniki. Dowóz organizowany jest transportem własnym i transportem zewnętrznym.
 3. Listę osób dowożonych oraz plan dowozów, godziny odjazdów, przystanki ustala, w terminie do dnia 30 czerwca i w porozumieniu z ZEAS Słomniki dyrektor szkoły, do której uczniowie są dowożeni.
 4. Kierowcy i opiekunowie dzieci dowożonych do szkół transportem własnym są zatrudniani przez kierownika ZEAS Słomniki.
 5. Kierowcy i opiekunowie dzieci dowożonych do szkół transportem zewnętrznym są zatrudnieni przez firmę świadczącą usługę.
 6. Opiekunowie sprawują bezpośrednią opiekę nad uczniami w autobusach dowożących uczniów do szkół.
 7. Dyrektor szkoły jest zobowiązany do ścisłej współpracy z organizatorem dowozu i opiekunami w zakresie dowozu i odwozu uczniów.
 8. Dowóz odbywa się w trakcie roku szkolnego.
 9. Z dowozu korzystają uczniowie zgodnie z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 10. Autobusy przywożą i odwożą uczniów o godzinie ustalonej w planie dowozów.
 11. Uczniowie każdej szkoły wsiadają /wysiadają/do autobusu tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.
 12. Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do przystanku autobusowego oraz powracających po zajęciach do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice, o czym powiadamia rodziców dyrektor danej szkoły.
 13. Uczniów poniżej 10 roku życia odbiera z autobusu prawny opiekun. Zwolnienie opiekuna z tego obowiązku może nastąpić tylko i wyłącznie na jego pisemne oświadczenia złożone u dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko.
 14. Kierowca autobusu odpowiedzialny jest za bezpieczny przewóz uczniów, sprawność techniczną pojazdu, jego eksploatację oraz punktualne przyjazdy i odjazdy.
 15. W przypadku awarii autobusu opiekun ściśle współpracuje z kierowcą oraz sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu przyjazdu autobusu zastępczego lub rodziców uczniów. Kierowca lub opiekun informuje o tym organizatora dowozu.
 16. Opiekun ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od momentu ich wejścia do autobusu na danym przystanku do czasu opuszczenia autobusu przez ucznia.
 17. Sposób bezpiecznego dojścia ucznia z dowozu do budynku szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych i po zakończeniu zajęć określa dyrektor szkoły.
 18. Uczniowie wsiadają do autobusu w porządku od najmłodszych do najstarszych.
 19. przy wsiadaniu uczeń na wezwanie obowiązany jest okazywać legitymację uczniowską.
 20. Opiekun jest odpowiedzialny za pojedyncze wchodzenie uczniów do autobusu.
 21. Opiekun przed planowanym odjazdem sprawdza obecność i daje znak kierowcy do rozpoczęcia jazdy.
 22. Opiekun zajmuje w autobusie miejsce tak, by widział zachowanie wszystkich uczniów podczas jazdy.
 23. Uczniowie mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w regulaminie oraz do poleceń opiekuna.
 24. Uczniowie wsiadają i wysiadają z autobusu zawsze przy prawej krawędzi jezdni.
 25. Uczniowie mają obowiązek kulturalnego zachowania się i prawo do poszanowania ich godności osobistej.
 26. Uczniom podczas jazdy nie wolno:
  • wsiadać i wysiadać z autobusu bez zgody lub podczas nieobecność opiekuna,
  • wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,
  • zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,
  • żądać zatrzymania autobusu w miejscu innym niż wyznaczone przystanki,
  • rozmawiać z kierowcą.
 27. Za uszkodzenie wyposażenia w autobusie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie i zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy.
 28. Zwolnienie ucznia z dowozu może nastąpić osobiście przez rodziców.
 29. Z rozkładem jazdy autobusów uczniowie i rodzice zostają zapoznani na początku roku szkolnego, a ewentualne zmiany będą podawane uczniom na bieżąco.
 30. Dyrektor ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami w staucie na zgłoszenia dotyczące negatywnego zachowania ucznia.
 31. W przypadku wyjątkowo trudnych warunków drogowych zagrażających bezpieczeństwu uczestników dowozu gmina Słomniki może odwołać kurs w porozumieniu z przewoźnikiem i dyrektorem szkoły.
 32. Uczniowie nie zapisani na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożone autobusem szkolnym tylko za zgodą organizatora dowozów i opiekuna pod warunkiem wolnych miejsc.
 33. Uczeń dowożony może wrócić do domu innym kursem autobusu tylko za zgodą dyrektora szkoły i opiekuna – nie dotyczy to uczniów do 10 lat.
 34. Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez dyrektora szkoły wszystkim uczniom najpóźniej do 10 września każdego roku, a rodzicom tych uczniów najpóźniej najpierwszym zebraniu z rodzicami.
 35. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują:
  • opiekun wraz z kierowcą w porozumieniu z organizatorem dowozu – podczas trwania dowozu,
  • organizator dowozu – w innym czasie

podpisał

BURMISTRZ
Mgr Paweł Knafel
  Joomla themes, business website hosting.