mt_ignore

mt_ignore

 

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 1 września 2020 r.

b_150_100_16777215_00_images_maxresdefault-e1598460528899-1024x248.jpg

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej od 1 września 2020 r.

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 22/2019/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prandocinie

Procedury funkcjonowania Szkoły Podstawowej
 im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
w czasie epidemii
COVID-19 od 1 września 2020 r.

I.                   Organizacja zajęć w szkole:

 

1.     Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

2.     Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

3.     Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.

4.     Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

a)     1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,

b)     dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,

c)     dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,

5.     opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

6.     Ograniczamy wstęp osób z zewnątrz do niezbędnego minimum.

7.     Preferowany kontakt rodziców /opiekunów/  ucznia poprzez dziennik elektroniczny lub telefonicznie.

8.     W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może zmierzyć temperaturę dziecku, za pomocą termometru bezdotykowego.

9.     Dziecko z objawami chorobowymi będzie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice o konieczności odebrania ucznia ze szkoły.

10.Każda klasa jest przypisana do sali lekcyjnej w której odbywa wszystkie lekcje z wyjątkiem w-f i informatyki.

·        Kl. I – sala 22

·        Kl. II – sala 20

·        Kl. III – sala 21

·        Kl. IV – sala 23

·        Kl. V – sala 24

·        Kl. VI – sala 26

·        Kl. VII – sala – 25

·        Kl. VIII – sala 2

11.Uczniowie zajmują w klasie stałe miejsca ustalone przez wychowawcę. Zmiana miejsc w ławkach  jest niedopuszczalna, chyba że będzie podyktowana względami higienicznymi.

12.Wychodzenie na przerwy odbywać się będzie rotacyjnie.

13.Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

14.Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone i dezynfekowane.

15.Uczniowie posiadają własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

16.W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą umyte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.

17.Osoba prowadząca zajęcia wietrzy sale lekcyjne co najmniej raz na godzinę.

18.Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.

19.Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.

20.Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.

21.Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

22.Uczniowie korzystający z szatni stosują osłonę ust i nosa.

23.W czasie przerw uczniowie przebywający na korytarzu stosują osłonę ust i nosa.

24.Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych.

25.Zasady korzystania z biblioteki szkolnej oraz godziny jej pracy w wewnętrznym regulaminie.

26.Rekomenduje się, we współpracy z pielęgniarką środowiska /higienistką szkolną/, ustalić i upowszechnić zasady korzystania z gabinetu profilaktyki zdrowotnej oraz godziny jego pracy, uwzględniając wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych m.in. Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

II.                 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

1.     Przy wejściu głównym będą umieszczone numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

2.     Wszystkie osoby trzecie, w tym rodzice uczniów, wchodzące do szkoły zobowiązani są do dezynfekcji dłoni lub zakładania rękawiczek ochronnych,  zakrywania ust i nosa.

3.     Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.

4.     Będzie prowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.

5.     Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

6.     W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszono plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.

7.     Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.

8.     Na terenie szkoły umieszczono pojemniki na maseczki i rękawice jednorazowe.

III.              Gastronomia

1.     Posiłki będą dostarczane do szkoły w pojemnikach jednorazowych.

2.     Dopuszcza się dostarczania posiłków przez firmę cateringową w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładanie i podawanie z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać w wyparzarce.

3.     Spożywanie posiłków przez uczniów będzie odbywać się na stołówce szkolnej wg harmonogramu:

- kl. I, II, III – godz. 11.15 – 11.30

- kl. IV, V, VI, VII, VIII – godz. 11.30 – 11.50

Oddział przedszkolny w spożywa posiłki w salach.

4.     Posiłki wydaje intendentka

5.     Spożywanie posiłków odbywać się będzie z zachowaniem prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii.

IV.   Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły lub ucznia.

Do szkoły mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

1.     Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.

2.   W przypadku zaobserwowania , wystąpienia lub zgłoszenia przez ucznia niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica /prawnego opiekuna/ o stanie zdrowia dziecka i o niezwłoczne jego odebranie.

3.     Uczeń z objawami chorobowymi zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

4.     Opiekę nad uczniem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka i sprawdza temperaturę dziecka termometrem bezdotykowym.

5.     W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).

6.     Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik i uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

7.     W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

 

Copyright © 2013 Zespół Szkół w Prandocinie! All right Reserve!
Design by : Place your Website!
 
Distributed By Joomla Perfect   Sponsored By Ayos Hosting | Property List | FoodCart Franchise