Procedury funkcjonowania Odziału przedszkolnego od 1 września 2020 r.

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2020 10:23
Odsłony: 131

b_150_100_16777215_00_images_2020.2021_Procedury_unnamed.jpg

Procedury funkcjonowania Odziału przedszkolnego od 1 września 2020 r.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 22/2019/20
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prandocinie

Procedury funkcjonowania Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej w Prandocinie
w czasie epidemii
COVID-19od 1 września 2020 r

 

I Cel procedury

Celem niniejszej procedury jest ustalenie sposobu postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pobytu dzieci w Oddziale Przedszkolnym w Prandocinie w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19.

II Zakres procedury

Niniejsza procedura dotyczy wszystkich dzieci, rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie przebywających na terenie przedszkola w trakcie trwania pandemii koronawirusa COVID-19.

III Informacje ogólne

1.  Do przedszkola może uczęszczać tylko dziecko zdrowe bez objawów chorobowych.

2.  Dzieci z objawami chorobowymi np. katar, kaszel, gorączka nie należy przyprowadzać do przedszkola.

3.  Dzieci z objawami infekcji wirusowej, chorób skórnych oraz objawów sugerujących chorobę zakaźną nie mogą uczęszczać do przedszkola.

4.  Aby zapewnić dziecku odpowiednią opiekę podczas pobytu w przedszkolu, rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do przekazania wychowawcy grupy istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.

5.  W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych nauczyciel może zmierzyć temperaturę dziecku, po uzyskaniu zgody rodzica na pomiar temperatury ciała dziecka.

6.  Temperaturę ciała dziecka należy mierzyć za pomocą termometru bezdotykowego.

IV Odpowiedzialność.

1.    Odpowiedzialnym za wdrożeniem procedury i zapoznanie z nią rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników jest dyrektor.

2.    Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy rodzice/prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego w Prandocinie oraz pracownicy.

  V Organizacja opieki w przedszkolu.

1.  Jedna grupa dzieci, będzie przebywać w wyznaczonej i stałej sali, która przynajmniej raz na godzinę będzie wietrzona.

2.  Grupy dzieci nie będą stykać się ze sobą.

3.  Do grupy przyporządkowani, będą ci sami nauczyciele i opiekunowie.

4.  Nauczyciele i opiekunowie między sobą będą zachować dystans społeczny wynoszący minimalnie 1,5 m,

5.    W grupie może przebywać do 25 dzieci.

7.  Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia lub pomieszczeń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higieniczno - sanitarnych, np. łazienek i ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.

8.  W sali zabaw, w której przebywać będą dzieci, nie będzie zabawek, przedmiotów, sprzętów, których nie można skutecznie dezynfekować (np. pluszowe zabawki, pacynki), a wykorzystywane przez dziecko w zabawie klocki, zabawki, przybory sportowe, będą odkładane do plastikowego kosza znajdującego się pod biurkiem i dezynfekowane przed użyciem przez kolejne dziecko.

9.  Dzieci nie powinny przynosić ze sobą do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów i zabawek.

10. Opieki na dziećmi nie mogą sprawować nauczyciele, pomoce nauczyciela z objawami chorobowymi: kaszel, gorączka itp.

 

 VI Higiena i dezynfekcja

1.  Codzienne prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek,klawiatury, włączników. i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach przygotowywania posiłków.

2.  Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.

3.  Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów tak, aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

4.  Wywieszanie w pomieszczeniach sanitarno - higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.

5.  Bieżąca dezynfekcja toalet, sprzętu i zabawek.

6.  Nauczyciele i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem (do użycia w razie konieczności np. przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka).

7.    Przeprowadzone zostaną spotkania z pracownikami i rozmowa, aby kładli szczególny nacisk na profilaktykę zdrowotną, również dotyczącą ich samych. Do placówki nie powinni przychodzić nauczyciele i inni pracownicy, którzy są chorzy.

8.    Szczególną uwagę  zwraca się  na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

VII Higiena dzieci:

1.    Nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia działań profilaktycznych podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w tym w szczególności:

a.  wyjaśniać dzieciom jakie zasady obowiązują w przedszkolu i dlaczego zostały wprowadzone;

b.  systematycznie przypominać dzieciom obowiązujące w przedszkolu zasady bezpieczeństwa i higieny;

c.   przypominać dzieciom etapy mycia rąk, zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz zorganizować pokaz mycia rąk i ich dezynfekcji;

d.  zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce z użyciem ciepłej wody i mydła, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na powietrzu, z placu zabaw;

e.  wdrażać dzieci do stosowania ochrony podczas kichania i kaszlu, zasłaniania ust i nosa;

f.     wdrażać dzieci do unikania dotykania twarzy: oczu, nosa i ust oraz unikania wkładania przedmiotów, zabawek, placów do ust;

g.  zachęcać dzieci do zachowania odpowiedniego dystansu pomiędzy sobą;

h.  wszystkie podejmowane działania nauczyciele odnotowują w dzienniku zajęć.

2.    Rodzice/prawni opiekunowie zobowiązani są do prowadzenia i przestrzegania zasad higieny i profilaktyki, w tym w szczególności:

a.    rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu;

b.    rodzice/ prawni opiekunowie powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu, kaszlu; 

VIII Spożywanie posiłków

1.  Dziecko może korzystać z wody do picia tylko pod nadzorem opiekuna.

2.    Spożywanie posiłków powinno się odbywać  w salach (obiad w opakowaniach jednorazowych).

3.   Dopuszcza się dostarczania posiłków przez firmę cateringową w pojemnikach zbiorczych, następnie rozkładanie i podawanie z wykorzystaniem talerzy i sztućców będących na wyposażeniu szkoły. Wielorazowe naczynia i sztućce należy myć z dodatkiem detergentu i wyparzać w wyparzarce.

4.    Stoliki, krzesła będą każdorazowo zdezynfekowane po zjedzeniu posiłku.

IX Pobyt na powietrzu.

1.  Zakazuje się wyjść grup na zewnątrz poza teren przedszkola.

2.  Dzieci mogą przebywać na świeżym powietrzu wyłącznie na terenie przedszkola: plac zabaw.

3.  Należy zachować możliwie maksymalną odległość z uwzględnieniem zmianowości grup.

4.    Sprzęt na placu zabaw będszie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

X Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka do przedszkola

1.  Dzieci do przedszkola mogą być przyprowadzone/odbierane wyłącznie przez rodziców/prawnych opiekunów.

2.    Jeśli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

3.    Rodzice,/opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas przyprowadzania/odbierania dziecka z przedszkola, jak również przebywania w szatni przedszkola (maseczki zakrywające usta i nos,).

4.  Przed wejściem do budynku rodzice/opiekunowie muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

5.  Rodzice mogą poruszać się w przedszkolu w wyznaczonym ciągu komunikacyjnym. Mają bezwzględny zakaz wchodzenia do sal.

6.    Rodzice/prawni opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci nie powinni podchodzić do osób tam przebywających, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m. (6 rodziców z dziećmi w szatni)

7.    Rodzice/prawni opiekunowie powinni zwracać uwagę dziecku na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Sami także powinni je stosować, bo dziecko uczy się przez obserwację dobrego przykładu.

8.  Osoby trzecie mogą w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

 XI Podejmowane działania w przypadku wystąpienia u dziecka  objawów choroby zakaźnej COVID-19

 

 Zostało wydzielone pomieszczenie przeznaczonym na izolację.

1.    Podczas pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania, wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów, złego samopoczucia należy odizolować dziecko od grupy, poinformować dyrektora oraz telefonicznie rodzica/ prawnego opiekuna o stanie zdrowia dziecka i niezwłocznie poprosić aby je odebrali.

2.  Dziecko z objawami chorobowymi zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

3.    Opiekę nad dzieckiem sprawuje wytypowany przez dyrektora pracownik szkoły, który kontroluje stan zdrowia dziecka.

4.  Jeżeli stan zdrowia dziecka pogarsza się, przed przybyciem jego rodzica/prawnego opiekuna dyrektor przedszkola wzywa pogotowie ratunkowe i przekazuje informacje na temat stanu zdrowia dziecka.

5.  W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID - 19 lub jej podejrzenia rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania Dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.

6.  Należy skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Krakowie o poradę lub konsultację w celu wdrożenia odpowiednich procedur.

7.  Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola, w których przebywała osoba lub dziecko podejrzane o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/orazgis.gov.pl odnoszących się do osób,które miały kontakt z zakażonym.

8.  W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci, dyrektor ma prawo nie wpuścić go do placówki, a rodzica poprosić o zabranie dziecka do domu i skontaktowanie się z lekarzem.

9.  W przypadku, gdy dziecko zostało skierowane do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci. Dyrektor w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu przedszkola w celu przeprowadzenia dezynfekcji pomieszczeń i przedmiotów.

10. Obszar, w który poruszał się i przebywało dziecko należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zdezynfekować powierzchnie dotykowe: klamki, uchwyty, wyłączniki, przyciski itp 

         Procedura obowiązuje od 1 września 2020r. do odwołania przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Prandocinie.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice.jpg)Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_rodzice.jpg[ ]2905 kB
Pobierz plik (Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie.jpg)Bezpieczny_powrót_do_szkoły_-_uczniowie.jpg[ ]3275 kB
Pobierz plik (PROCEDURY Oddział przedszkolny od 1 września 2020.pdf)PROCEDURY Oddział przedszkolny od 1 września 2020.pdf[ ]650 kB